...Διαφημιστείτε στο blog Aνάποδοι. Επιλέξτε το διαφημιστικό πακέτο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και επικοινωνήστε μαζι μας στο email anapodoi@hotmail.gr...

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Εθνικό Σχέδιο Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων και προγράμματα τακτικών επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4014/2011 (Α’209).

Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011 (Α ́ 209), όλα τα έργα και οι δραστηριότητες που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, δηλαδή εκείνα που κατατάσσονται στην κατηγορία Α ́ για την περιβαλλο-ντική τους αδειοδότηση, εντάσσονται σε σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και επιθεωρούνται ανά συγκεκρι-μένα χρονικά διαστήματα ως προς την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Με τον τακτικό αυτόν έλεγχο εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί καλύτερη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, σε αντίθεση με την έως τώρα πρακτική όπου οι έλεγχοι πραγματοποιούνταν κυρίως κατόπιν καταγγελιών, εισαγγελικών εντολών κλπ.
Το εθνικό σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων πενταετούς διάρκειας (2018-2022), καταρτίστηκε από το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πλέον μετονομάστηκε σε Ειδική Γραμματεία Επιθεωρητών-Ελεγκτών του ΥΠΕΝ). Με βάση την ανάλυ-ση περιβαλλοντικού κινδύνου που έγινε για κάθε έργο και δραστηριότητα, και λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλο-ντική επίδοση του κάθε φορέα (προηγούμενη συμμόρφωση ή μη με τη νομοθεσία, συμμετοχή στο σύστημα EMAS), προσδιορίστηκε η κατηγορία περιβαλλοντικού κινδύνου και το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο ελέγχων που είναι: από 1 έτος (ετήσιος έλεγχος για τις δραστηριότητες με τον μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κίνδυνο) έως 10 έτη (έλεγχος ανά δεκαετία για τις δραστηριότητες μικρότερου σχετικά περιβαλλοντικά κινδύνου).
Καταρτίστηκαν 13 ετήσια προγράμματα ελέγχων (ένα για κάθε περιφέρεια της χώρας), σε συνεργασία με τις αρμό-διες υπηρεσίες ελέγχου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών.
Τα ετήσια προγράμματα προσδιορίζουν τα συγκεκριμένα έργα ή δραστηριότητες που ελέγχονται κάθε έτος.
Οι συνολικοί έλεγχοι που έχουν προγραμματιστεί για την Περιφέρεια Δυτικής την πενταετία 2018-2022 ανέρχονται σε 342. Ειδικότερα το 2018 θα πραγματοποιηθούν 23 έλεγχοι και το 2019, 51 έλεγχοι.
Οι έλεγχοι αφορούν τόσο δημόσια, όσο και έργα-δραστηριότητες ιδιωτών και θα πραγματοποιούνται από τους Ε-πιθεωρητές περιβάλλοντος, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η πλειοψηφία τους από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας.

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .