Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Άδεια κυκλοφορίας για 3 μέρες, και σε οχήματα που έχουν καταθέσει πινακίδα


Προσωρινές άδειες κυκλοφορίας για 3 μέρες, υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις, μπορούν να χορηγούν οι αρμόδιες φορολογικές αρχές σε ασφαλισμένα αυτοκίνητα ή δίκυκλα ιδιωτικής χρήσης για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση ακινησίας αποκλειστικά και µόνο για την παράδοσή τους σε σηµεία συλλογής οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) ή για την επισκευή και έλεγχο από ΚΤΕΟ.


Το ίδιο ισχύει και για ασφαλισμένα αυτοκίνητα ή δίκυκλα χωρίς πινακίδες, αποκλειστικά και µόνο για τη µετάβασή τους από τον τόπο αγοράς ή τελωνισµού τους στον τόπο ταξινόµησης και για την επισκευή ή τον έλεγχο από ΚΤΕΟ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής ποσού 10 ευρώ ανά ημέρα για τα αυτοκίνητα και 3 ευρώ ανά ημέρα για τα δίκυκλα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα διευκρινίζονται σε εγκύκλιο των αρμοδίων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

«Εξαιρετικά και µέχρι δύο φορές ετησίως επιτρέπεται η κυκλοφορία ενάριθµων ασφαλισµένων αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης, για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση ακινησίας, με προσωρινή άδεια διάρκειας µέχρι τριών (3) ηµερών κατ’ έτος αποκλειστικά και µόνο για την παράδοσή τους σε σηµεία συλλογής οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), µε τη σχετική ένδειξη επί του εντύπου αυτής ή για την επισκευή και έλεγχο από ΚΤΕΟ.

Άπαξ ετησίως µπορεί να χορηγείται προσωρινή άδεια κυκλοφορίας και για τα ανάριθµα ασφαλισµένα αυτοκίνητα ή τις µοτοσικλέτες, µε την ίδια ως άνω συνολική διάρκεια, αποκλειστικά και µόνο για τη µετάβασή τους από τον τόπο αγοράς ή τελωνισµού τους στον τόπο ταξινόµησης και για την επισκευή ή έλεγχο από ΚΤΕΟ.

Η προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά και µόνο από τον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής ∆ιοίκησης, αφού καταβληθεί για κάθε ηµέρα, και ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή µοτοσυκλέτας, το ποσό των δέκα (10) ευρώ ή τριών (3) ευρώ αντίστοιχα για τα αυτοκίνητα ή τις µοτοσυκλέτες».

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, είναι δυνατή η διενέργεια τεχνικού ελέγχου ενάριθµου αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή µοτοσικλέτας που βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας, καθώς και ανάριθµου αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας, εφόσον τα οχήµατα αυτά είναι εφοδιασµένα µε προσωρινή άδεια κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από τον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής ∆ιοίκησης».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .