Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

θεσπίστηκε ενιαίος τύπος Βιβλίου Απογραφής Ξυλείας και των προϊόντων αυτής, για τους Φορείς Εκμετάλλευσης καθώς και τους Εμπόρους.

Το Επιμελητήριο Φλώρινας ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέλη του ότι σύμφωνα με την αριθ. 148587/6214/1-12-2016 εγκύκλιο της Κεντρικής Αρχής Κανονισμού Ξυλείας θεσπίστηκε ενιαίος τύπος Βιβλίου Απογραφής Ξυλείας και των προϊόντων αυτής, για τους Φορείς Εκμετάλλευσης καθώς και τους Εμπόρους.
Στις σελίδες του βιβλίου καταχωρούνται στοιχεία τα οποία υποχρεούται ο κάθε εκμεταλλευτής να τηρεί στα πλαίσια και του Συστήματος της Δέουσας Επιμέλειας και εκτός των άλλων θα διευκολύνουν τους επερχόμενους ελέγχους. Τα βιβλία αυτά τα οποία θα απαρτίζονται από πενήντα (50) σελίδες και θα πρέπει να θεωρηθούν από την Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας (Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ.Η.-Δ.Μ.).
Πλήρες αντίτυπο του προαναφερόμενου βιβλίου, σε μορφή pdf είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ. (www.ypeka.gr) και στη διαδρομή: ΔΑΣΗ->ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ->ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ->ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT->Εγκύκλιοι->α.  Για τον κανονισμό Ξυλείας-> Εγκύκλιος α.π. 148587/6214/1-12-2016 (ΑΔΑ 6ΞΞΚ4653Π8-ΚΞ3)
Παρακαλούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Φορέων Εκμετάλλευσης και Εμπόρων που δραστηριοποιούνται στo Ν. Φλώρινας, για τη λήψη του βιβλίου από την προαναφερόμενη διαδρομή, την εκτύπωσή του και την προσκόμισή του στη Δ/νση Δασών Ν. Φλώρινας προκειμένου να θεωρηθεί – σφραγισθεί πριν τη χρήση του.

Φλώρινα, 10-01-2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .