Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Αύριο (5/1) η λαϊκή αγορά στην Τ.Κ. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη:
 Το Ν. 4264/2014 [ΦΕΚ 118 Α/15-05-2014] Άσκηση Εμπορικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις
 Τις με αριθ. 333/2014 «Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Φλώρινας Φλώρινας», 332/2014 «Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς στην έδρα του Δήμου Φλώρινας (Επέκταση λαϊκής αγοράς)», 331/2014 «Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών στο Δήμο Φλώρινας» Α.Δ.Σ. Φλώρινας
 Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄]«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 94 παρ.6 υπό παρ. 32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους
 Το γεγονός ότι η Αργία των Αγίων Θεοφανίων του Σωτήρος Χρηστού 2017 συμπίπτει με την ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Τ.Κ. Μελίτης
 Την με αριθ. 633/2016 Απόφαση Δημάρχου με την οποία μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στον Αντιδήμαρχο της Δ/νσης
 Τις ανάγκες της αγοράς

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Τ.Κ. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας της Παρασκευής 6 Ιανουαρίου 2017 λόγω Αργίας των Αγίων Θεοφανίων του Σωτήρος Χρηστού 2017 θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 1ο του κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Φλώρινας με Α.Δ.Σ. 331/2014. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .