Ποιος πιστευετε οτι θα είναι ο/η αρχηγος του νεου Κεντροαριστερου φορεα;

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΚαταρρÝει το ΟΙΙΔΟΣΤΑΣΙΟ του οργανισμαý ΙΙλ[ΕΥΜΑΤΙΙαΣ IΔΙΟΚΤΙΙΣΙΑΣ (Α.Ε.Π.I. - GEA κ.Lπ.) ,*ß Με τον Νüμο 4442 ο οποßοò δημοσιεýθηκε στην Ε,φημερßδα τηò ΚυβερνÞσεωò τον Ι2Ι2OL6 και με αρ. φýλλου 230 καταργεßται η Üδεια μουσικÞò οργÜνων στα καταστÞματαυγειονομικοý ενδιαφÝροντοò. : Αποτελεß ιστορικü σταθμü, για τα
πνευματικÜ δικαιþματα, με τιò üποιεò επιπτþσειò που δημιουργοýσαν στα καταστÞματα υγειονομικοý ενδιαφÝροντοò. Με το Üρθρο 29 του ανωτÝρω Νüμου υποχρεοýται ο καταστηματÜρχηò να προβεß στη γνωστοποßηση üτι στο κατÜστιlμÜ του θα παßζει μουσικÞ. Η μουσικÞ αυτÞ Ýχει ισχυ για την χειμερινÞ περßοδο ωò τιò 10 το βρÜδυ και την καλοκαιρινÞ περßοδο ωò τιò 11 το βρÜδυ, ωò προβλÝπεται απü την αστυνομικÞ διÜταξη Üρθρου3/1995, η οπσßα εγκρßθηκε με την 1023Ι2Ι3ºΙΙ996 απüφαση του υπουργοý Δημüσιαò ΤÜξηò. ΠÝραν του απαγορευτικοý ορßου, το οποßο αναφÝραμε, χρÞζει ιδιαßτερηò προσοχÞò απü τον ενδιαφερüμενοο (σýμφωνα με τον ανωτÝρω νüμο), να προβεß σε νÝòß τνωστοπο,η"η üτι θα κÜνει χρÞση μουσικÞò πÝραν τηò 10ηò Þ 11ηò þραò.¶ρ« προýποθÝτει, ωò εßθισται μÝχρι τþρα, οι ΔÞμοι τηò χþραò να προβαßνουν σε κανονιστικÞ απüφαση μÝσω του Δημοτικοý Συμβουλßου σε þÝκταση τηò Üδειαò χρÞσηò μουσικÞò. Εßναι γνωστü σε üλουò μαò üτι η επÝκταση ωραρßου χρÞσηò μουσικÞò διαφÝρει απü ΔÞμο σε ΔÞμο σ' ολüκληρη τη χþρα. ¼πωò προαναφÝραμε με την κατÜργηση τηò Üδειαò μουσικþν οργÜνων ο συνÜδελφοò απαλλÜσσεται απü τιò απαρÜδεκτεò μÝχρι τþρα ενÝργειεò, οι οποßεò προερχüντουσαν απü την Α.Ε.Π.L και GEA (ΑΠΟΛΛΩ - ΕΡΑΤΩ - GRAMMO), που με καταγγελßεò τουò μÝσω τηò εισαγγελßαò και τηò αστυνομßαò αφαιροýσαν τιò Üδειεò μουσικþν οργÜνων και υποχρÝωναν τον καταστηματÜρχη στιò γνωστÝò διαδικασßεò (ενστÜσειò στην περιφÝρεια, ενστÜσειò εναγτßογ του ΔÞμου, δικαστÞρια, αυτüφωρα κ.λ.π.). Με την κατÜργηση λοιπüν τηò Üδειαò μουσικþν οργÜνων { καταργεßτε αυτüματα και η οποιαδÞποτε Üλλη διαδικασßα δικαιολογητικþν προò τον ΔÞμο, εκτüò τηò γνωστοποßησηò. ΧρÞζει ιδιαßτερηò προσοχÞò üτι η μουσικÞ flºν οποßα γνωστοποιοýμε üτι θα χρησιμοποιÞσουμε, εÜν υπÜγεται στον Οργανισμü ΣυλλογικÞò Διαχεßρισηò (Α.Ε.Π.I. - ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - GEA) υποχρεοýμεθα σε Üδεια εκ μÝρουò των ανωτÝρω εταιριþν με το ανÜλογο αντßτιμο τιμολüγιο. ΕÜν η μουσικÞ που χρησιμοποιοýμε δεν υπÜγεται στο ρεπερτüριο των ανωτÝρω εταιριþν θα αποδεικýεται με ανÜλογο παραστατικü ποια εταιρßα αντιπροσωπεýει τη μουσικÞ. Θα πρÝπει να σημειωθεß üτι Üδειεò οι οποßεò σχετßζονται με την νομοθεσßα περß πνευματικÞò ιδιοκτησßαò δεν θßγεται το νομικü πλαßσιο που τιò καλýπτει (Ν.212111993). Για οποιαδÞποτε διαφορÜ του χρÞστη ρεπερτορßου τηò Α.Ε.Π.I. Þ "ηò GEA, αρμüδια θα εßναι τα δικαστÞρια τηò χþραò. Εßναι εμφανÝò üτι οι ανωτÝρω εταιρßεò πλÝον δεν Ýχουν αρμοδιüτητα με τον Νüμο 4442 να παρεμβαßνουν εναντßον μαò διüτι απλοýστατα καταργÞθηκε η Üδεια μουσικþν οργÜνων. Με την εφαρμογÞ του ΝÝου Νüμου η οποιαδÞποτε νομικÞ Þ εμπρÜγματη διαφορÜ επικεντρþνεται πλÝον, μεταξý χρÞστη και των ανωτÝρω εταιριþν. Εκτüò τοýτου θα πρÝπει να τονιστεß και το γεγονüò τηò οικονομικÞò επιβÜρυνσηò που πλτlρþναμε για την Üδεια μουσικþν οργÜνων και επιπλÝον εÜν χρωστοýσαμε στο ΔÞμο δεν προÝβαινε στην Ýκδοση τηò σχετικÞò Üδειαò. ΣΥΜΓΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Ι Ο Νüμοò 4442ΙL2-20Ι6, αποδυναμþνει . την Α.Ε.Π.I. και την GEA διüτι η , υποχρεωτικüτητα τηò Üδειαò μουσικþν οργÜνων στα καταστÞματÜ μαò, Þταν Ýνα μÝγιστο üτλο αφüρητηò πßεσηò, απü τιò ανωτÝρω εταιρßεò. Η[ερομηνßα 15lL2 Ι2016 Για το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. # Ξ ß πΑΝ-r.! Ξλ ιαα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .